Táborový řád

 • Dodržuji a dbám na dodržování tohoto řádu.
 • Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani rodičům.
 • Dodržuji režim dne i jeho program.
 • Svědomitě a zodpovědně vykonávám nařízení, příkazy a rady svého oddílového vedoucího či instruktora, případně ostatních dospělých pracovníků v táboře.
 • Ochotně každému rád pomohu, vyhnu se sporům a hádkám.
 • V táboře nezahazuji odpadky, dbám na čistotu své chatky a okolí, jakožto celého areálu tábora.
 • V nočním klidu, tedy od večerky až do budíčku, jsem ve své chatce. V uvedené době nesmím bezdůvodně opouštět svoji chatku, pouze v nutných případech.
 • Při nočním klidu se chovám tiše a ohleduplně, neruším ostatní kamarády, kteří jsou unaveni a chtějí odpočívat.
 • V chatkách nesmím používat otevřený oheň (svíce, zápalky, apod.) a žádným způsobem nemanipuluji s elektřinou.
 • Beru na vědomí, že po celou dobu konání tábora je zakázáno kouřit, požívat a skladovat alkoholické, či jiné návykové látky.
 • V chatkách nebudu skladovat potraviny.
 • Mokré věci nedávám do kufru či batohu, suším je na místě k tomu určeném případně za pomoci oddílového vedoucího.
 • Bez vyzvání pracovníků kuchyně nevstupuji do kuchyně a přilehlých prostor.
 • Každé vypůjčené nářadí, nástroj či sportovní pomůcku vracím na své místo.
 • Při práci a hrách dbám na bezpečnost svou i ostatních kamarádů.
 • Bez souhlasu svého oddílového vedoucího, i když mne o to požádá některý jiný vedoucí, nechodím a neopouštím areál tábora.
 • Bez dozoru vedoucího se nepřibližuji k rybníku v areálu tábora.
 • Každý, i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborového zdravotníka. Také při jiných zdravotních obtížích informuji svého oddílového vedoucího a zdravotníka.
 • Na výletě či jiném pohybu mimo tábor jsem neustále se svým oddílem či určenou skupinou a svévolně je neopouštím.
 • Přírodu neničím, ale chráním, nepřibližuji se bez dozoru ke zvířatům.
 • Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním.
 • Chráním svůj, kamarádův a táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případné poškození či ztrátu ihned oznámím svému vedoucímu.
 • Jsem si vědom, že porušení táborového řádu může mít za následek mé vyloučení z tábora bez náhrady.