Smluvní podmínky:

   
    Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto smluvní podmínky:
 

 1. Letní dětský tábor (dále jen LDT) pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov, IČ 00426253, se sídlem Horská 5, 541 01 Trutnov. LDT se koná v rekreačním areálu Chata Nebákov v Českém ráji v termínu od soboty 7. srpna 2021 do pátku 20. srpna 2021.
   
 2. Zúčastnit se mohou především děti od 6 do 16 let (včetně) a také děti zdravotně oslabené (alergie, astma).
   
 3. Doprava do tábora i zpět je zajištěna autobusem, s nástupem v Trutnově.
  Odjezd z Trutnova (parkoviště za Úřadem práce Trutnov) v 13:00 hodin.
  Příjezd do Trutnova (parkoviště za Úřadem práce Trutnov) v 16:00 hodin.
   
 4. Při předání dítěte u autobusu je nutné předat zdravotníkovi nebo lékaři tyto doklady:
 • průkaz zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie)
 • léky, pokud Vaše dítě užívá – spolu s podrobným dávkováním a v dostatečném množství - vložte do igelitového sáčku a ten řádně označte jménem a příjmením dítěte
 • prohlášení rodičů (ne starší než 1 den)

!!! Bez těchto dokladů nemůžeme dítě do tábora přijmout !!!

V zájmu všech je, aby se lékař nebo zdravotník tábora dozvěděl ihned při nástupu o závažnějších onemocněních. Zamlčení zdravotního stavu při nástupu na LDT nebo pokud se skutečný zdravotní stav projeví v průběhu LDT, je důvod, kdy si provozovatel vyhrazuje právo dítě na LDT nepřijmout nebo z LDT vyloučit. V tomto případě pořadatel nevrací odpovídající část účastnického poplatku.

 1. Prosíme Vás, abyste důkladně zvážili nutnost eventuelních návštěv dětí a navštívili je jen v naléhavých případech. Návštěvy nejsou vhodné zejména ze zdravotních důvodů a také vzhledem k programu LDT.
   
 2. Při vybavení dětí na tábor upozorňujeme na možnost chladného počasí. Děti budou ubytovány v chatkách a je nutné, aby měly vlastní spacák. V chatkách je elektrické světlo. Děti se budou stravovat v jídelně areálu, která je kompletně vybavena. Podává se snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina a teplá večeře. Zajištěn je celodenní pitný režim. V táboře není možno dětem prát prádlo ani ostatní ošacení.
   
 3. Věci, které na tábor nepatří a nezodpovídáme za jejich případné poškození či ztrátu: mp3 přehrávače, notebooky, tablety, radia, šperky, fotoaparáty, apod.
  Upozornění: nedávejte na LDT dětem mobilní telefony, neboť jim budou stejně při příjezdu odebrány.
   
 4. Rodiče (zákonní zástupci) souhlasí s pracovní činností dítěte přiměřenou časově, věku i schopnostem.
   
 5. Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s tím, že převezmou účastníka v době trvání tábora neprodleně zpět po výzvě hlavního vedoucího tábora v těchto případech:
 • zhorší-li se zdravotní stav tak, že léčení nebude vhodné v prostorách tábora;
 • účastník bude přechovávat nebo požívat návykové látky (např. alkoholické nápoje, cigarety, drogy);
 • svévolně opustí tábor;
 • bude se zdržovat po večerce v ubytovacích prostorách opačného pohlaví;
 • bude-li svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný ostatním účastníkům;
 • bude-li mu prokázána krádež nebo jiné závažné protiprávní jednání.


V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů nebo při hrubém porušení Táborového řádu, hradí zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací odpovídající část účastnického poplatku.

V případě rozhodnutí hlavního vedoucího tábora o ukončení pobytu dítěte zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin od oznámení.

 1. Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje odstranit nebo uhradit vzniklé škody, které účastník způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
   
 2. Úhradu za pobyt - částku 4.900,- Kč – je možné provést bankovním převodem nebo zaplacením v hotovosti v kanceláři Úřadu OS ČČK Trutnov, Horská 5, Trutnov. Částka je splatná jednorázově, pokud není s pořadatelem LDT dohodnuto jinak. Pokud nebude celá částka uhrazena do 30. 06. 2021, je pořadatel oprávněn účtovat stornovací poplatky dle bodu 12 a na LDT přijmout jiného zájemce.

  Číslo účtu vedeného u Komerční banky:
  4133601/0100
  Variabilní symbol:
  rodné číslo přihlašovaného dítěte (NUTNÉ k identifikaci platby)!
  Do zprávy pro příjemce uveďte:
  jméno a příjmení dítěte.
  Majitel účtu:
  Oblastní spolek ČČK Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

  Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 499 810 810 nebo mobil 775 760 630.

   
 3. Stornovací podmínky se sjednávají následovně:
  - 40 dní a déle před začátkem LDT: 30% z ceny
  - 30 dní a déle před začátkem LDT: 50% z ceny
  - 10 dní a déle před začátkem LDT: 70% z ceny
  - méně než 10 dní před začátkem LDT: 90% z ceny

  Je možno poslat náhradníka na novou smlouvu a s ním provést vyrovnání. Stornovací podmínky se nevztahují, bude-li mít dítě potvrzení od lékaře, že se nemůže z vážných zdravotních důvodů zúčastnit LDT.
   
 4. Vyplněnou přihlášku (smlouvu o účasti dítěte) společně s Posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte a Souhlasem zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby, odevzdejte nejpozději do 30. června 2021 do kanceláře Úřadu OS ČČK Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov.